G

1900066859

Pháp lý

Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi gần đây nhất vào tháng 1 năm 2016.
Trang web Nguyễn Minh Ngọc xin cung cấp tới bạn các thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ (bao gồm toàn bộ các website, cũng như các nội dung trong đó liên quan tới sản phẩm và dịch vụ). Điều khoản và Điều kiện này cũng bao gồm các điều khoản công bố thông tin liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ. Việc sử dụng website của bạn tại Nguyễn Minh Ngọc được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện này.
Các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận giữa bạn và Nguyễn Minh Ngọc. Việc bạn tiếp cận và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện cũng như các công bố pháp lý trên website này. Việc bạn sử dụng website Nguyễn Minh Ngọc được điều chỉnh bởi các phiên bản Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực vào từng thời điểm trên từng website của Nguyễn Minh Ngọc mà bạn tiếp cận.
Nguyễn Minh Ngọc có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn cần tham khảo phiên bản cập nhật nhất về các Điều khoản và Điều kiện bằng cách vào một trang web Nguyễn Minh Ngọc và click chuột vào hyperlink Điều khoản và Điều kiện ở cuối mỗi trang. Việc bạn tiếp tục tiếp cận và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được dẫn ở đó. Thông báo về việc thay đổi hay chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thực hiện bởi Nguyễn Minh Ngọc khi công bố Điều khoản và điều kiện sửa đổi trên website này; Nguyễn Minh Ngọc sẽ không thông báo riêng rẽ tới bạn về bất kỳ sự thay đổi hay chỉnh sửa nào.
Các Điều khoản và Điều kiện được thêm vào cùng với bất kỳ hợp đồng nào giữa bạn và Nguyễn Minh Ngọc, bao gồm bất kỳ hợp động khách hàng hay tài khoản nào, và bất kỳ các hợp đồng nào khác điều chỉnh việc bạn sử dụng thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên và thông qua các trang web của Nguyễn Minh Ngọc.

SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA NGUYỄN MINH NGỌC
Các trang web của Nguyễn Minh Ngọc chỉ được thiết lập cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, trừ khi giữa bạn và Nguyễn Minh Ngọc có sự thỏa thuận trên giấy.

PHỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
Thông tin trên website này không được sử dụng để phổ biến tới, hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân tại bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào mà việc phố biến hay sử dụng là trái luật hay quy định tại địa phương đó. Không một dịch vụ hay các khoản đầu tư nào liên quan tới các website của Nguyễn Minh Ngọc được cung cấp tới công dân tại bất kỳ quốc gia nào mà các điều khoản dịch vụ hay đầu tư trái với luật hay quy định của địa phương đó.
Khách hàng khi sử dụng website cần có trách nhiệm nhận thức rõ điều khoản và tuân thủ luật pháp hay quy định tại địa phương. Không một nội dung nào trên các Website của Nguyễn Minh Ngọc sẽ được coi là lời chào mua hay chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà chào mời, mua bán sẽ là bất hợp pháp theo luật pháp của địa phương đó.

HẠN CHẾ TRONG HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ VÀ KHUYẾN CÁO CỦA CHUYÊN GIA
Các trang web của Nguyễn Minh Ngọc không được xây dựng với mục đích cung cấp khuyến cáo pháp lý, thuế hay đầu tư. Bạn cần tự chịu trách nhiệm về việc quyết định liệu bất kỳ khoản đầu tư, chiến lược đầu tư hay các giao dịch có liên quan là phù hợp với bạn hay không, dựa trên các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình trạng tài chính và khả năng chịu lỗ. Bạn nên tìm lời khuyên từ chuyên gia pháp lý hoặc thuế với hiện trạng cụ thể của mình. Nguyễn Minh Ngọc chỉ cung cấp các khuyến cáo nói chung, không phải dành cho cá nhân cụ thể nào đó. Bất kỳ thông tin hay chiến lược đầu tư nào đều được coi là khuyến cáo nói chung.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Các trang web của Nguyễn Minh Ngọc được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Ngoại trừ những trường hợp được nêu rõ ở đây, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Nguyễn Minh Ngọc trước đó, bạn không được thay đổi, sửa đổi, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ tài liệu nào, bao gồm văn bản, đồ họa, video, audio, mã phần mềm, thiết kế giao diện người dùng hay biểu tượng từ trang web này hay bất kỳ trang web nào của Nguyễn Minh Ngọc.
Nếu bạn liên kết từ một website khác, website của bạn tới website của Nguyễn Minh Ngọc, cũng như bản thân đường link đó, khi chưa có sự đồng ý của Nguyễn Minh Ngọc bằng văn bản, bạn không được gợi ý về việc Nguyễn Minh Ngọc chuyển nhượng, tài trợ hay liên kết với bất kỳ website nào không phải của Nguyễn Minh Ngọc, sản phẩm hay dịch vụ, và không được sử dụng thương hiệu Nguyễn Minh Ngọc, hoặc thương hiệu dịch vụ ngoài những gì thuộc văn bản trong đường link.
Các website của Nguyễn Minh Ngọc, ngoại trừ nội dung của bên thứ ba, là sản phẩm gốc sở hữu và công bố bởi Nguyễn Minh Ngọc. Nguyễn Minh Ngọc là đơn vị độc quyền trong việc sao chép, hiển thị, chỉnh sửa hoặc phân phối. Tên, biểu tượng, thương hiệu, bản quyền và toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu và phần mềm trên website này được sở hữu bởi Nguyễn Minh Ngọc hoặc nhà cấp phép. Toàn bộ các tài liệu sở hữu bởi bên thứ ba trên website được sao chép với sự cho phép của chủ sở hữu tương ứng.

PHẠM VI VÙNG CẤM
Mặc dù các trang web của Nguyễn Minh Ngọc bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có thể được tiếp cận trên toàn thế giới, song không phải toàn bộ các chức năng, sản phẩm hay dịch vụ được thảo luận, tham khảo hoặc cung cấp trên website đều dành cho cho tất cả mọi người hoặc tất cả các vùng lãnh thổ, hoặc phù hợp hay sử dụng trong bất kỳ vùng lãnh thổ nào. FXCM có quyền hạn chế, tùy theo quyết định của mình về việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cũng như số lượng của chúng cho bất kỳ cá nhân nào.

NỘI DUNG HIỂN THỊ
Nguyễn Minh Ngọc bảo toàn quyền thay đổi nội dung, sản phẩm và dịch vụ (các tính năng, sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể nào đó) mà không cần báo trước.

CÁC NGHIÊN CỨU VÀ NỘI DUNG CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA
Các trang web của Nguyễn Minh Ngọc có thể bao gồm các tin tức và thông tin nói chung, các khuyến cáo chung, công cụ tương tác, văn bản, văn bản nghiên cứu và dữ liệu liên quan tới thị trường ngoại hối, các thị trường tài chính và các chủ đề khác.
Nội dung từ Bên Thứ ba có thể được trích dẫn, thông qua các đường link tới website của bên thứ ba, hoặc đơn giản là công bố trên website. Nội dung từ Bên Thứ Ba được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế, và được sở hữu hoặc cấp phép từ các nhà cung cấp Nội dung từ Bên Thứ Ba.
Nguyễn Minh Ngọc không xác nhận hoặc chấp nhận một cách rõ ràng hay ngụ ý Nội dung từ Bên Thứ Ba. Các nhà cung cấp Nội dung từ Bên Thứ Ba không xác nhận hoặc chấp nhận một cách rõ ràng hay ngụ ý Nội dung từ Bên Thứ Ba, và nội dung đó cũng không được coi như khuyến cáo pháp lý, thuế hay đầu tư.
Trong khi Nguyễn Minh Ngọc nỗ lực hết sức mình để cung cấp thông tin xác thực và kịp thời nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, cả Nguyễn Minh Ngọc và Nội dung từ Bên Thứ Ba không đảm bảo được tính xác thực, kịp thời, hoàn chỉnh hay hữu dụng, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào như thế, bao gồm cả quảng cáo, sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc từ các trang web của bên thứ ba. Nội dung từ Bên Thứ Ba được cung cấp chỉ vì mục đích thông tin và Nguyễn Minh Ngọc cũng như các nhà cung cấp Nội dung từ Bên Thứ Ba đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm nào cho Nội dung từ Bên Thứ Ba trên trang web. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra từ việc sử dụng Nội dung từ Bên Thứ Ba. NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ MANG TÍNH THÔNG TIN. CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM SONG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO MANG TÍNH THƯƠNG MẠI NÀO, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY SỰ KHÔNG VI PHẠM NÀO.
CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, CÁC CƠ QUAN CẤP PHÉP, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC HOẶC NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, KHÔNG MAY XẢY RA, ĐẶC BIỆT HAY PHÁT SINH TỪ VIỆC HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA, BAO GỒM SONG KHÔNG HẠN CHẾ TỚI CÁC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHẬT, THIỆT HẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG, MẤT MÁT VỀ DỮ LIỆU HAY CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, THẬM CHÍ NẾU ĐỐI TÁC ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.

TÍNH XÁC THỰC CỦA THÔNG TIN
Trong khi Nguyễn Minh Ngọc thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính xác thực của thông tin trên website này, thông tin và nội dung trên website có thể được thay đổi mà không cần báo trước, và được cung cấp chỉ với một mục đích duy nhất là hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư độc lập. Nguyễn Minh Ngọc đã thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính xác thực của thông tin trên website. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Ngọc không đảm bảo được tính xác thực của thông tin, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung, hoặc về việc bạn không thể tiếp cận được website, về bất kỳ sự chậm chễ hay thất bại trong việc truyền tải thông tin, hoặc về việc nhận các chỉ dẫn hay thông báo gửi qua website này.
Toàn bộ nội dung trên website Nguyễn Minh Ngọc được hiển thị chỉ kể từ ngày công bố hoặc chỉ định, và có thể được thay thế bằng các sự kiện thị trường tiếp theo hoặc vì lý do khác. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thiết lập các thiết lập bộ nhớ cache trên trình duyệt của bạn để đảm bảo bạn nhận được dữ liệu gần đây nhất.

TRƯỜNG HỢP CẤM SỬ DỤNG
Vì toàn bộ các server đều có bộ nhớ hạn chế và được sử dụng bởi rất nhiều người, bạn không được sử dụng trang web của Nguyễn Minh Ngọc theo bất kỳ cách nào mà có thể gây thiệt hại hay quá tải bất kỳ server nào của Nguyễn Minh Ngọc, hoặc bất kỳ mạng lưới nào liên kết tới server bất kỳ của Nguyễn Minh Ngọc. Không sử dụng website của Nguyễn Minh Ngọc theo cách có thể gây trở ngại cho việc sử dụng website Nguyễn Minh Ngọc của những người khác.

SỬ DỤNG LINKS
Website của Nguyễn Minh Ngọc có thể chứa các đường link tới các website được quản lý bởi các bên khác. Nguyễn Minh Ngọc không kiểm soát nội dung hay tính xác thực của thông tin trên các website đó, và cũng không xác nhận các tài liệu trên các website đó. Đường link chỉ mang tính tham khảo và Nguyễn Minh Ngọc từ chối trách nhiệm trước nội dung hoặc sự hoạt động của các website thuộc bên thứ ba này.

MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM
NGUYỄN MINH NGỌC KHÔNG ĐẢM BẢO MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ CÁC TRANG WEB CỦA NGUYỄN MINH NGỌC, BAO GỒM SONG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý MANG TÍNH THƯƠNG MẠI NÀO, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY SỰ KHÔNG VI PHẠM NÀO. CÁC TRANG WEB CỦA NGUYỄN MINH NGỌC ĐƯỢC XÂY DỰNG CHỈ VỚI MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ THÔNG TIN VÀ NGUYỄN MINH NGỌC KHÔNG BẢO BẢO RẰNG BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HAY SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA.
NGUYỄN MINH NGỌC KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC WEBSITE CỦA NGUYỄN MINH NGỌC SẼ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE SẼ BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. FXCM CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG SỬ DỤNG WEBSITE CỦA NGUYỄN MINH NGỌC SẼ MANG LẠI KẾT QUẢ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC RẰNG CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC MUA HOẶC SỞ HỮU BỞI BẠN QUA WEBSITE CỦA FXCM SẼ ĐÁP ỨNG MONG MUỐN CỦA BẠN.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM
TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA LUẬT ĐIỀU CHỈNH, NGUYỄN MINH NGỌC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH, KHÔNG MAY XẢY RA, ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, THUA LỖ TRONG GIAO DỊCH HAY TỔN HẠI XẢY RA TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC WEBSITE CỦA NGUYỄN MINH NGỌC VÀ NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA, SỰ BẤT TIỆN HAY CHẬM CHỄ NÀO). NỘI DUNG NÀY CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG KỂ CẢ KHI NGUYỄN MINH NGỌC ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI HAY THUA LỖ.
TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC BỞI LUẬT, NGUYỄN MINH NGỌC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HAY BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA TỪ CÁC SỰ VIỆC MÀ NGUYỄN MINH NGỌC KHÔNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT. ĐIỀU NÀY BAO GỒM LỖI THIẾT BỊ MÁY TÍNH HOẶC ĐƯỜNG TRUYỀN (TRONG ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI, CÁP VÀ INTERNET), CÁC TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, VIRUS, TRỘM, LỖI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN, THỜI TIẾT XẤU (LỤT LỘI, ĐỘNG ĐẤT HOẶC CÁC THIÊN TAI KHÁC), CHÁY, CHIẾN TRANH, NỔI LOẠN, HOẠT ĐỘNG KHỦNG BỐ, BẠO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI LAO ĐỘNG KHÁC, TAI NẠN, CẤP CỨU HAY CÁC LUẬT LỆ CỦA CHÍNH PHỦ.
NẾU BẠN SỐNG TẠI MỘT NHÀ NƯỚC, QUỐC GIA HOẶC VÙNG LÃNH THỔ NÀO KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HAY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH HAY TAI NẠN, MỘT VÀI HOẶC TOÀN BỘ CÁC HẠN CHẾ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BỒI THƯỜNG
Trách nhiệm của bạn là cần không chia sẻ với bất kỳ ai số tài khoản và password tại Nguyễn Minh Ngọc. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông tin liên lạc nào chuyển cho bạn hoặc đại diện cho bạn thông qua bất kỳ trang web nào của Nguyễn Minh Ngọc được thực hiện với nguy cơ của riêng bạn. Bạn ủy quyền cho Nguyễn Minh Ngọc thực hiện các hành động được ủy quyền đầy đủ và ràng buộc với bạn, bất kỳ chỉ dẫn nào đưa ra cho Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Minh Ngọc tin là được đưa ra bởi bạn hoặc đại diện cho bạn bởi bất kỳ đại diện nào, hoặc trung gian nào mà Nguyễn Minh Ngọc tin là đã được ủy thác đầy đủ bởi bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nguyễn Minh Ngọc sẽ dựa vào số tài khoản và/hoặc password của bạn để nhận diện bạn, và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai mà không được ủy quyền bởi bạn.

BẢO MẬT
Trách nhiệm của bạn là cần không chia sẻ với bất kỳ ai số tài khoản và password tại Nguyễn Minh Ngọc. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông tin liên lạc nào chuyển cho bạn hoặc đại diện cho bạn thông qua bất kỳ trang web nào của Nguyễn Minh Ngọc được thực hiện với nguy cơ của riêng bạn. Bạn ủy quyền cho Nguyễn Minh Ngọc thực hiện các hành động được ủy quyền đầy đủ và ràng buộc với bạn, bất kỳ chỉ dẫn nào đưa ra cho Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Minh Ngọc tin là được đưa ra bởi bạn hoặc đại diện cho bạn bởi bất kỳ đại diện nào, hoặc trung gian nào mà Nguyễn Minh Ngọc tin là đã được ủy thác đầy đủ bởi bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nguyễn Minh Ngọc sẽ dựa vào số tài khoản và/hoặc password của bạn để nhận diện bạn, và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai mà không được ủy quyền bởi bạn.

CHẤM DỨT SỬ DỤNG
Nguyễn Minh Ngọc bảo toàn quyền chấm dứt việc bạn sử dụng website của Nguyễn Minh Ngọc vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do nào, có hoặc không cần thông báo trước.

PHẠM VI HIỆU LỰC
Nếu vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được tuân thủ ở mức độ cho phép tối đa, và các quy định còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Trừ khi có thỏa thuận khác, các Điều khoản và Điều kiện cũng như việc thực thi các Điều khoản và Điều kiện này được kiểm soát và hiểu theo luật pháp của nước Việt Nam mà không cần quan tâm tới yếu tố mâu thuẫn pháp luật, và sẽ áp dụng cho tất cả các công ty của Nguyễn Minh Ngọc, kể cả sáp nhập, chuyển nhượng hay các hình thức khác. Đây là trường hợp không phân biệt nơi bạn cứ trú hoặc hình thức giao dịch với Nguyễn Minh Ngọc.